Vragen of advies?

of mail ons op:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

COMBI SIERBESTRATING / DE BIG-BAG SPECIALIST VOF
Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma Combi Sierbestrating / De Big-Bag specialist VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Ledeacker.

 

§ I. Algemeen

Combi Sierbestrating / De Big-Bag specialist neemt opdrachten aan met betrekking tot advies, levering en aanleg van sierbestrating, (sier)grind en zand.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1  De artikelen 1 tot en met 13 zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, op alle aan ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en op alle tussen opdrachtgevers en ons gesloten overeenkomsten. Terzake grondverzet evenals bestratingwerkzaamheden gelden in aanvulling hierop de bepalingen van § II.

1.2  In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

      wij/ons: Combi Sierbestrating / De Big-Bag specialist VOF

wederpartij/ opdrachtgever: degene tot wie wij onze aanbieding richten, degene die ons een opdracht verstrekt evenals degene aan wie wij adviezen verstrekken.

1.3  Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen, zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4  De wederpartij wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst afstand te hebben gedaan van eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 : Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen.

2.1   Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien het een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de aannemer van het werk het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.

2.2   Aanbiedingen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens.

2.3   Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Niet als normale omstandigheden kunnen onder meer worden beschouwd slechte weersomstandigheden, zoals vriesperiodes en ernstige regenperiodes. Als normale werkuren gelden de werkuren van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 16.15 uur.

2.4   Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van zaken in de door ons verzonden bescheiden, evenals verstrekte monsters beogen slechts een algemeen beeld van onze producten te geven en zijn niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden. De wederpartij heeft het recht tot ontbinding indien de door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de door ons verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen en monsters te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen en/of uit te laten voeren. Op eerste verlangen van ons en/of in geval geen overeenkomst tot stand komt tussen partijen of de wederpartij deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.

2.5    Wij behouden ons ten aanzien van maten, hoeveelheden, gewichten en kleuren van alle door ons te leveren zaken steeds de gebruikelijke spelingen voor, zoals aangegeven door de met de vervaardiging belaste fabrikanten. Onevenredig afwijkende geleverde zaken van de afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren in de door ons verzonden bescheiden evenals van monsters geven grond tot ontbinding.

2.6   Standaard documentatie wordt, waaronder begrepen (fabrieks)tekeningen, beschrijvingen, instructies e.d. op verzoek kosteloos toegezonden.

2.7   De door ons opgegeven prijzen en uurtarieven gelden exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders vermeld.

2.8   Emballage wordt, indien noodzakelijk, tegen kostprijs aan de wederpartij doorberekend. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van ons. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt slechts duurzame emballage, welke in goede bruikbare staat verkeert, teruggenomen tegen vergoeding door ons van de kostprijs.

2.9   Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer zijn te verstaan fabrieks/of importeursprijzen, invoerrechten, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, sociale lasten, koersen van buitenlandse valuta en andere kosten) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien wij de overeengekomen prijs voordien wensen te verhogen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij dient zich op dit recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

 

Artikel 3 : Opdracht en overeenkomst.

3.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot het werk op grond van de aanbieding, tenzij door partijen een nadere schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden, mits de inhoud van de overeenkomst niet binnen een week na verzending van de schriftelijke bevestiging of nadere schriftelijke overeenkomst wordt betwist.

3.2  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van onze ondergeschikten. Wij zijn gerechtigd om in geval de geleverde zaken de door ons te bepalen factuurwaarde niet overschrijden, tenminste € 16,00 aan administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.3  Indien geen opdracht wordt verleend zijn wij slechts gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de aanbieding in verband houdende werkelijke gemaakte kosten, indien wij dit hebben bedongen.

3.4  Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal de wederpartij ons ten alle tijden eerst in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen moet de wederpartij nauwkeurig schriftelijk melden.

3.5  De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij al zelf in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

3.6  Gehele of gedeeltelijke annulering door de wederpartij van de door hem geplaatste opdracht/order kan alleen plaatsvinden met onze toestemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering, zulks zonder dat er sprake is van verzuim aan onze zijde, hebben wij al recht op een redelijke vergoeding bestaande uit vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op tenminste vijfentwintig procent van de prijs (inclusief BTW) die de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst aan ons had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke annulering kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling van de reeds door ons verrichte prestaties.

 

Artikel 4 : Levering, leveringstijden en risico.

4.1   Een verkochte zaak is vanaf het tijdstip van de levering voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2   Franco leveringen geschieden geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

4.3   Indien wij franco levering overeenkomen, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de losplaats voor onze transportmiddelen ongehinderd bereikbaar is. Wanneer dit niet zo is, kunnen wij de gemaakte kosten in rekening brengen aan de wederpartij. Lossing van de zaken geschiedt voorzover mogelijk steeds naast het transportmiddel.

4.4   Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage en/of installatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ons een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

4.5   Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd tot deelleveranties. Wij zullen deze deelleveranties afzonderlijk factureren.

4.6   Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de overeengekomen afroeptermijn door de wederpartij niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5 : Aanvang en duur van het werk.

5.1  Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt in de overeenkomst vastgelegd.

5.2  Indien wijziging van het overeengekomen tijdstip van aanvang c.q. uitvoering van het werk niet binnen redelijke termijn aan de wederpartij wordt meegedeeld, heeft de benadeelde partij, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.3 en 5.4, recht op de hieruit voortvloeiende schade en andere extra kosten.

5.3  Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, kan de opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren binnen een redelijke termijn met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten.

5.4  De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voort te laten zetten, indien de opdrachtnemer na verloop van 1 week van de door de opdrachtgever gestelde termijn zonder gegronde reden in gebreke blijft. De opdrachtnemer kan worden verplicht de eventuele meerprijs en/of de extra gemaakte kosten te betalen.

 

Artikel 6 : Aanvaarding, keuring en reclames.

6.1  Alle reclames, met uitzondering van artikel 6.3 dienen terstond na aflevering ofwel schriftelijk, samen met de originele afleveringsbon en/of factuur, uiterlijk 8 dagen na aflevering bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgaven van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde en de factuur te hebben goedgekeurd, dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

6.2  Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de emballage en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of tekorten van de emballage en gebreken die zich bij het openen van de emballage openbaren, dienen in overeenstemming met het bepaalde in het vorige lid, binnen 5 dagen na levering aan ons te worden gemeld.

6.3  Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden zogenaamde verborgen gebreken, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.

6.4  Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens in het geval waarin het een verborgen gebrek, als bedoeld in artikel 6.3, betreft.

6.5  Slechts indien en voorzover de reclame door ons gegrond gevonden wordt kunnen wij overeenkomen alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

6.6  De kwaliteit van de zaken en daarin verwerkte materialen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbare geachte technisch niet te vermijden afwijking in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclame opleveren.

 

Artikel 7 : Overmacht.

7.1  Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met levering door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen. verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, evenals de gevolgen hiervan,